• ประวัติความเป็นมาในการจัดงานประชุมวิชาการประเพณี
  ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจัดการประชุมวิชาการประเพณีสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นประจำเกือบทุกปี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการในขอบเขตแห่งศักยภาพและความรู้ความเชี่ยวชาญที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีอยู่และเพื่อให้โอกาสนักวิชาการของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ทำงานและแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกันได้ร่วมพบปะสังสรรค์อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือกันทางวิชาการในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการแก้ไขปัญหาของชาติ...
  หัวข้อการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันครั้งที่ 1-15 รายละเอียด..
 • บทความทางวิชาการ
  1. จังหวัดชายแดนภาคใต้ จุดร่วมบนความแตกต่าง วิถีไทย วิถีอาเซียน    นายทัดชนม์ กลิ่นชำนิ
  2. พลังทางสังคมเพื่อสันติสุขและความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทย   นายอมรศักดิ์ ศรีสุขกลาง
  3. ทวิภาษาศึกษา (ไทย – มลายู) แนวทางการพัฒนาการศึกษาและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: ความมั่นคงแบบใหม่ของไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน สุวิไล เปรมศรีรัตน์
  4. ลุ่มน้ำสายบุรี-อ.เพิ่มศักดิ์ มหิดล
  5. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษากองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) ภายใต้การนำของ พล.อ. สิริชัย ธัญญสิริ  กนกวรรณ อรรถการุณพันธ์
  6. มาตรการทางกฎหมายกับการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้   นางสาวอรุณศรี วิชชาวุธ
  7. คืนนี้ไม่มี “ดังดุท”: อำนาจเหนือชีวิตและการต่อรองของชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้   อนุสรณ์ อุณโณ
  8. ทุนทางสังคมผ่านการพัฒนากระบวนการทางสังคม  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย กรณีศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  พรชัย ตระกูลวรานนท์  
  9. การศึกษาแนวทางรับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ของ ทร. -ศยร
  10.ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมมองของนักวิชาการต่างชาติ   น.ท.บุญเลิศ ศรีหะจันทร์
  11.ยุทธศาสตร์ความมั่นคงกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีคอมมิวนิสต์มาลายา   น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง
 • โครงการประชุมวิชาการประเพณี...

  รายละเอียด..

  กำหนดการ 

  รายละเอียด..

 • ลงทะเบียนล่วงหน้า
  วันที่ ๑๕ -  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
  ขออภัยสำหรับบุคคลทั่วไปปิดรับลงทะเบียน
  รายชื่อผู้ลงทะเบียน..
  Click ลงทะเบียน..
 • วิทยากร

  รายละเอียด

 • แผนที่การเดินทาง

  หอประชุมกองทัพเรือ...
  แผนที่
  http://www.navyhall.com